Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať. Viac o cookies tu. Rozumiem
Ochrana súkromia | eshop.sengar.sk
0 ks
0,00 €

Úvodná strana > Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

25. mája 2018 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ 

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovaní vašich osobných údajov je spoločnosť SENGAR, s.r.o., so sídlom Atletická 17, 91934 Biely Kostol, IČO: 36525464, DIČ: 2021361397, IČ DPH: SK2021361397, zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, odd. Sro,č.vl. 18302/T 

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 917647400, písomne na adrese Atletická 17, 91934 Biely Kostol, alebo e-mailom office@sengar.sk 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov: 

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník). 

Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa. 

Informácie o využívaní našich produktov a služieb,
o produktoch, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newslettera a podobne. 

Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe. 

Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach. 

Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. 

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod. 

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.
V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. 

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu. 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď: 

Je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu, vytvorenie ponuky). 

Alebo je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné
v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom. 

Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov: 

Kuriérske a prepravné spoločnosti


Marketingové agentúry a call centrá


Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori 

Advokátske a právne kancelárie


Znalci a súdny znalci


Inkasné spoločnosti a exekútori


Súdy a orgány činné v trestnom konaní


Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. 

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte 

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovaniu namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby. 

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok 

V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov. 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB 

Pri spracovaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva. 

Máte právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovania. 

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. 

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracované nezákonne. 

Ak sú vaše osobné údaje spracované na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Máte právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec. 

Máte právo namietať a na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami. 

Máte právo na prenos údajov, ak si želáte preniesť ich
k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky. 

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 

3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ 

 

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo 0917647400, písomne na adrese Ateltická 17, 91934 Biely Kostol, alebo e- mailom office@sengar.sk 

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude, ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. 

KONTAKT INFORMÁCIE 

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0917647400, písomne na adrese Ateltická 17, 91934 Biely Kostol, alebo e- mailom office@sengar.sk.

Buďte informovaný o akciových ponukách a novinkách

Pridajte sa do nášho mailinglistu
Dostanete tak pravidelne prehľadný email
s informáciami o zľavách a špeciálnych ponukách

Váš e-mail neposkytneme tretej strane

Sekcia pre zákazníkov